รายการ ประเภท หมวด
A เครนขนาด 2 ตันครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Autoclaveครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Booth สำหรับวางโทรทัศน์เครื่องดีวีดีพร้อมเก้าอี้ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Booth สำหรับอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Booth สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Centrifugeครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Chart แข็งสำหรับใส่เอกสารครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Counter ยาวครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
E.C. Meter (แบบกระเปาหิ้ว)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Finpipetteครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Fume cupboardครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Heater ขนาด 3,000 วัตต์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Hot plateครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Hot plate stirrerครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Juday Bottle Samplerครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Magnetic Stirrerครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Parallel Micrometerครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Photometer พร้องอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับวัดค่าต่างๆ ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
Plate freezer ขนาด70-100 กก.ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
PRESTLE GRINDERครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา